Transformació Digital Externa

La Transformació Digital Externa és una obligació per a les Empresas sigui quin sigui el seu volum, sector o producte degut a què hi ha un nou tipus de Client, permanentment connectat, molt ben informat i que comparteix informació a través de múltiples vies.

Transformació Digital Interna

La Transformació Digital Interna és el procés que permet el creixement permanent i sostenible de l'organització

Planificació Estratègica

El Pla Estratègic d'una Organització defineix la posició que l'empresa ocuparà dins el mercat en un lapse temporal que abasta dels 2 als 5 anys des de l'arrencada del mateix.

Internacionalització

L'Expansió Internacional és l'estratègia de creixement empresarial per excel·lència i, també, la més arriscada